Buy & Sell > Kitesurfing > Kites > Slingshot > Last 15 days > Sized 7.2 to 10.8